GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY QUA CÁC THỜI KỲ

 

 

 

 

Đồng Chí : Nguyễn Như Huỳnh

 

 

 

Đồng Chí : Hoàng Văn Cống

 

 

 

Đồng Chí : Nguyễn Tấn Đắc

 

 

 

Đồng Chí : Nguyễn Thế Ngô

 

 

 

Đồng Chí : Lương Thị Hữu

 

 

 

Đồng Chí : Nguyễn Xuân Dương

 

 

 

Đồng Chí : Phạm Thị Phương Hoa