Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách THQ nhận cổ tức 2017 và tham dự đại hội cổ đông năm 2018

29/01/2018

đăng ký thực hiện quyền nhận cổ tức